A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő - tárgyév május 25. napjáig írásban benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti az Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendeletben kijelölt lakóhely szerinti illetékes szerv, Budapest Főváros Kormányhivatala XVIII. kerületi Hivatala (továbbiakban: Kormányhivatal) felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Az Oktatási Hivatal adatbázisa alapján a Kormányhivatal követi nyomon a 3. életévét betöltött gyermekek óvodakezdését is. A napi négy órában óvodai foglalkozásra kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt (Rendelet 20. § (2) bekezdés). Az erre vonatkozó űrlap elérhető a www.oktatas.hu weboldalon. A szülő köteles értesíteni a tényről az állandó lakóhelye/tartózkodási helye szerinti körzetes óvoda/tagóvoda vezetőjét.